logo

Kvitta egen insättning mot eget uttag


Fördelning av konkurskostnaderna på olika slag av egendom 18 Av arvodet till förvaltaren eller sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap.
Brottsbalken, ska han omedelbart underrätta allmän åklagare om det och ange grunden för misstanken.
22 : Ett svenskt konkursbo har väckt återvinningstalan mot ett norskt bolag.
Enligt andra stycket skall rätten själv pröva om skiljedomen får åberopas, dvs om den safe deposit box bsm är ogiltig eller inte samt om den annars är verkställbar.I sådant fall tillämpas bestämmelserna i detta kapitel om utdelning, utbetalning av utdelningsmedel lucky 21 casino stockholm och förskottsbetalning.Därutöver skall under konkurs ej beräknas ränta enligt 138 2 st konkurslagen (1921:225).13 kap 8 ; ändr.Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.10 celex-nr 32013R0153 Ikraftträder Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.C-bolaget gick kort tid härefter i konkurs.Betalningsinställelsen ska fortfarande gälla vid dagen då konkursansökning prövas, se prop.
Handlingarna skall bevaras i enlighet med vad som i varje särskilt fall gäller om arkivering.1 fjärde stycket konkurslagen att underrätta tillsynsmyndigheten om omständigheter som kunde medföra jäv för honom.Den som har lagt ned nödvändig eller nyttig kostnad på egendom som återbärs har rätt till ersättning för denna, om det inte finns särskilda skäl mot det.703 : Innan överklagande av konkursbeslut slutligt avgjorts, har konkursen avskrivits och beslut i samband därmed fattats om att konkurskostnader skulle utgå ur konkursboet.5 En ansökan skall avvisas, om den i de avseenden som avses i 3 eller 4 eller i övrigt är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.2010/11:95 : Paragrafen behandlar en säkerhetstagares möjligheter att realisera säkerheten wow roll gambling addon om säkerhetsställaren försätts i konkurs.22 : En arbetsgivare har försummat att betala ut lön till en arbetstagare som därför sagt upp anställningen.271 : För frågan huruvida en betalning skall kunna återvinnas enligt KL saknar det som regel betydelse om för betalningen utnyttjats medel som ingått i gäldenärens förmögenhet eller medel som blivit tillgängliga genom att gäldenären iklätts en skuld, i förevarande fall i form.
Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verksamhet.
Förvaltaren skall i sådana frågor höra även gäldenären, om det lämpligen kan ske.
Sitemap